ZAPISZ SIĘ

ZALOGUJ DO ACTIVE NOW

III. OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Zajęciach jest zapisanie się przez Uczestnika na Zajęcia do wybranej grupy poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie FLOW, a następnie terminowe opłacenie Zajęć. Do zawarcia umowy pomiędzy FLOW a Uczestnikiem dochodzi w momencie dokonania płatności za Zajęcia.

 2. FLOW zastrzega sobie prawo zaproponowania innej grupy Uczestnikowi, w którego grupie nie uzbierała się wystarczająca ilość Uczestników. Uczestnik w takim przypadku może wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot opłaty za Zajęcia.

 3. Wysokość opłaty za Zajęcia zależy od liczby Lekcji w danym cyklu, zgodnie 
  z informacją podaną w formularzu rejestracyjnym i w Panelu Klienta.

 4. W cenę Zajęć wliczony jest koszt Sesji. Warunkiem udziału w Sesji jest wyrażanie Zgody na utrwalenie wizerunku i udostępnienie go innym Uczestnikom 
  z grupy, więcej informacji w Regulaminie Sesji.

 5. Dla Uczestników, którzy wcześniej korzystali z usług FLOW potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Zajęciach jest dokonanie opłaty za Zajęcia w podanym przez FLOW drogą mailową terminie. Po tym terminie FLOW zastrzega sobie prawo zwolnienia miejsca w grupie dla nowych Uczestników.

 6. Uczestnicy przystępujący do Zajęć po terminie ich rozpoczęcia nie ponoszą opłat za Lekcje, które odbyły się przed ich przystąpieniem (opłata zostanie proporcjonalnie zmniejszona).

 7. Zajęcia należy opłacić przelewem na następujące konto bankowe:

  FLOW Ewelina Wojewodzic
  ul. Fabryczna 7/22, 31-553 Kraków
  nr konta: 84 1090 0088 0000 0001 5108 7452 Santander

IV. AUTORYZACJA

 1. Wejście na basen odbywa się na podstawie bieżącej Lekcji w Panelu Klienta okazanej w kasie basenu na telefonie Uczestnika.

 2. W ramach opłaty za Zajęcia Uczestnikowi przysługuje udział w Lekcji oraz możliwość korzystania z szatni i jej wyposażenia według poniżej podanych limitów czasowych dla danego basenu:

  1. W ramach Zajęć w Parku Wodnym, Uczestnik ma do dyspozycji 90 minut, z czego 30 minut trwa Lekcja, a 60 minut to łączny czas na przebywanie w strefie płatnej. Park Wodny zezwala na korzystanie z pozostałych atrakcji hali basenowej (po skończonej Lekcji).

  2. W ramach Zajęć na basenie AWF, Uczestnik ma do dyspozycji  75 minut, z czego 45 minut trwa Lekcja, a po 15 minut przeznaczone jest na przebywanie w strefie płatnej  szatni przed i po Lekcji.

  3. W ramach Zajęć na Pływalni w Niepołomicach Uczestnik ma do dyspozycji 60 minut, z czego 30 minut trwa Lekcja, a 30 minut to łączny czas na przebywanie
   w strefie płatnej.

  4. W ramach Zajęć na basenie przy SP 144 Uczestnik ma do dyspozycji 70 minut, z czego 45 minut trwa Lekcja, a 25 minut to łączny czas na przebywanie w strefie płatnej.

 3. Na basenie AWF i na Pływalni w  Niepołomicach Uczestnik nie jest upoważniony do korzystania z jacuzzi, sauny, zjeżdżalni i przebywania w niecce basenowej poza czasem Lekcji.

 4. Autoryzacja upoważnia do odbioru chipu/kluczyka, umożliwiającego wejście do szatni (nie dotyczy basenu AWF).

V. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. Uprawniony jest do wypowiedzenia umowy (obowiązkowo w wiadomości e-mail): 
  W GRUPACH KONTYNUUJĄCYCH Uczestnik Zajęć:

  1. z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszt Lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia. Opłata za pozostałe do końca Zajęć Lekcje zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały Zajęcia;

  2. z ważnej przyczyny, po upływie 14 dni od zawarcia umowy z  zachowaniem
   2 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od kolejnego dnia po dniu złożenia wypowiedzenia. Opłata za Lekcje pozostałe po okresie wypowiedzenia do końca Zajęć zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały Zajęcia.

 2. Uprawniony jest do wypowiedzenia umowy (obowiązkowo w wiadomości e-mail): 
  W GRUPACH POCZĄTKUJĄCYCH Uczestnik Zajęć:

  1. z dowolnej przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszt Lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia. Opłata za pozostałe do końca Zajęć Lekcje zostanie zwrócona na konto bankowe,
   z którego opłacone zostały Zajęcia;

  2. do dnia odbycia się drugiej Lekcji danych Zajęć włącznie. W takim przypadku, opłata za Zajęcia podlega częściowemu zwrotowi: Uczestnik ponosi koszt Lekcji, które odbyły się do dnia wypowiedzenia (jednej lub dwóch). Opłata za pozostałe do końca Zajęć Lekcje zostanie zwrócona na konto bankowe, z którego opłacone zostały Zajęcia;c) z ważnej przyczyny, w dowolnym momencie po drugich zajęciach z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od kolejnego dnia po dniu złożenia wypowiedzenia. Opłata za Lekcje pozostałe po okresie wypowiedzenia do końca Zajęć zostanie zwrócona na konto bankowe,
   z którego opłacone zostały Zajęcia.

VIII. OŚWIADCZENIA I ZGODY

VI. ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI I ODRABIANIE LEKCJI

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zgłoszenie każdej nieobecności.

 2. Zgłoszenie nieobecności najpóźniej na 7 godzin przed godziną rozpoczęcia Lekcji, daje Uczestnikowi możliwość odrobienia nieobecności.

 3. Liczba Lekcji możliwych do odrobienia podana jest każdorazowo dla danych Zajęć,  lokalizacji (zazwyczaj jedna na cztery Lekcje).

 4. Nieobecności należy odrobić do końca trwania Zajęć, na które Uczestnik jest zapisany; Lekcje nie przechodzą na następne Zajęcia.

 5. W przypadku zgłoszenia w terminie wszystkich nieobecności i wykorzystania maksymalnej liczby Lekcji do odrobienia w danych Zajęciach, Uczestnikowi zostanie przyznany jeden dodatkowy termin Lekcji.

 6. Wybranego raz terminu odrabiania Lekcji nie można zmienić.

 7. W przypadku nieobecności na odrabianej Lekcji, nie przysługuje prawo do wyboru kolejnego terminu.

 8. W celu zapisania się na odrabianie Lekcji, Uczestnik zgłasza najpierw nieobecność
  w trybie określonym powyżej.

 9. Uczestnik może odrobić Lekcję w ramach wolnych miejsc w grupach odpowiednich  pod względem umiejętności i wieku Uczestników, tzn. gdy inny Uczestnik zgłosi nieobecność lub grupa jest niepełna.

 10. Uczestnik może zapisać się na odrabianie nieobecności na dowolnym basenie, na którym FLOW prowadzi Zajęcia.

 11. Należy wziąć pod uwagę, że liczba wolnych miejsc w grupach nie jest zależna od FLOW. Nie gwarantujemy, że uda się Uczestnikowi odrobić wszystkie nieobecności.

VII. ORGANIZACJA

 1. Uczestnika obowiązuje Regulamin zajęć FLOW, Zasady bezpieczeństwa FLOW oraz Regulamin pływalni, na których odbywają się Zajęcia:

 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dzieci poza niecką basenową.

 3. FLOW nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie basenu.

 4. FLOW informuje, że na terenie basenów/pływalni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych bez uprzedniej zgody kierownika obiektu.

 5. FLOW ma prawo wykluczyć Uczestnika z Lekcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu pływalni lub innego naruszenia praw lub interesów FLOW. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty uiszczonej za Zajęcia.

 6. W wyjątkowych sytuacjach (np. zawody, awaria na pływalni, choroba prowadzącego) Uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Lekcji (jeśli tylko jest to możliwe) sms-em. W takim przypadku następuje  przedłużenie Zajęć lub zwrot opłaty za odwołaną Lekcję, według uznania FLOW.

REGULAMIN

MAGDA - 519 475 255

MARTA -  516 760 609

Rekomendacje:

Zapisując się na Zajęcia poprzez stronę internetową: https://www.niemowleplywanie.pl/ i opłacając Zajęcia Opiekunowie Prawni Dziecka składają następujące oświadczenia i wyrażają zgody:

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem zajęć FLOW, Zasadami bezpieczeństwa FLOW oraz z Regulaminem Pływalni, na której będą prowadzone zajęcia przez FLOW, akceptuję ich treść i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie Oświadczam, że Dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach w basenie.

 2. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń i ryzyka z jakim wiążą się Lekcje oraz przebywanie w basenie. Zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń osoby prowadzącej Lekcje, postępowania wyłącznie zgodnie z jej wskazówkami.

 3. Zobowiązuję się do zakupu dodatkowego ubezpieczenia NNW dla dziecka biorącego udział w Zajęciach. (Zazwyczaj NNW szkolne/przedszkolne obejmuje pozaszkolne formy edukacji, ale każdy ubezpieczyciel ma inne OWU, dlatego prosimy podpytać tam, gdzie ubezpieczyliście dziecko.)

 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego Dziecka, którego jestem prawnym opiekunem oraz przekazanie ich zaufanym podmiotom współpracującym z FLOW, tj. w szczególności: podwykonawcom, współpracownikom lub usługodawcom, pomagającym w realizacji wykonywanej usługi (np. biurowe, pocztowe, kurierskie, księgowe, hostingowe, informatyczne) celem skutecznego zapisania się na kurs, otrzymywania drogą mailową i/lub telefoniczną/SMS niezbędnych powiadomień i informacji. Administratorem danych osobowych jest Ewelina Wojewodzic, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FLOW Ewelina Wojewodzic, ul. Fabryczna 7/22, 31-553 Kraków, NIP: 6751767171 (FLOW), biuro@niemowleplywanie.pl. Administrator informuje że, każdy Klient ma prawo do dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesień.

 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym o ofercie Szkoły FLOW. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. FLOW zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania Zajęć ze względu na organizacyjne, techniczne lub prawne kwestie związane ze świadczeniem usług na rzecz Uczestników.

 2. Zmiany w Regulaminie podawane będą Uczestnikom poprzez Panel Klienta.

 3. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do wypowiedzenia umowy z FLOW, nie później niż do rozpoczęcia pierwszej Lekcji następującej po ogłoszeniu zmian Regulaminu.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02. 2024 r.

 

 

 

 

 

 

II. KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. FLOW organizuje Zajęcia w kilku cyklach przez cały rok. Liczba Lekcji w danych Zajęciach oraz czas ich trwania (30 lub 45 minut) wskazane są w Panelu Klienta.

 2. Lekcje prowadzone są pod opieką 1 instruktora w niecce rekreacyjnej (lub jej części). Wyjątkiem są grupy Halliwick, oraz samodzielne grupy początkujące dla dzieci powyżej 4 lat (bez rodziców) - wtedy lekcje prowadzone są przez 2 instruktorów.  Osoby prowadzące Lekcje zawsze kierują się bezpieczeństwem dziecka podczas Lekcji, a angażując Uczestników Lekcji w ćwiczenia zawsze przekazują im wszystkie niezbędne instrukcje i wskazówki.

 3. FLOW nie odpowiada za skutki nieprawidłowego wykonania przez Uczestnika  poleceń/ wskazówek osoby prowadzącej Lekcję.

 4. W Zajęciach biorą udział dzieci w wieku od 3 miesięcy do 10 lat, w podziale na grupy wiekowe i poziom zaawansowania.

 5. Grupy liczą:

  1. do 8 par (para to rodzic/opiekun + jedno dziecko). Dziecko bierze udział w Lekcji wyłącznie pod opieką jednego rodzica/opiekuna.

  2. do 7 dzieci w przypadku grup samodzielnych

 6. Zaświadczenie lekarskie w formie pisemnej nie jest wymagane, ale przed przystąpieniem do Zajęć należy zbadać dziecko. Lekarz specjalista powinien potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych u dziecka do udziału w lekcjach na basenie.

 7. Pisemne zaświadczenie lekarskie jest wymagane do grup halliwick - należy je przesłać e-mailem przed pierwszą lekcją w kursie na biuro@niemowleplywanie.pl w tytule wiadomości wpisując "zaświadczenie lekarskie oraz imię i nazwisko dziecka".

 8. Uczestnik zobowiązany jest do założenia dziecku, w wieku do lat 2,5 lub momentu odpieluszkowania, na czas Lekcji jednorazowej pieluszki do pływania oraz majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody. Majtki neoprenowe można nabyć od FLOW w dniu zapisów (przelewem) i odebrać przed pierwszą Lekcją. FLOW jest uprawnione do odmowy udziału w Lekcji dziecka, które w/w wymogu nie spełnia.

 9. W przypadku zanieczyszczenia wody w niecce basenowej kałem lub wymiocinami Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości,
  w zależności od regulaminu danego obiektu, 1000 lub 1500 zł, na pokrycie kosztów oczyszczenia wody.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zajęć “FLOW” określa zasady na jakich organizowane są zajęcia przez FLOW Ewelina Wojewodzic, ul. Fabryczna 7/22, 31-553 Kraków.

 2. Pojęcia określone w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 3. FLOW – FLOW Ewelina Wojewodzic, ul. Fabryczna 7/22, 31-553 Kraków.

 4. Zajęcia – zbiór Lekcji fizjoterapii w wodzie, organizowanych przez FLOW, następujących po sobie, na które zapisują się Uczestnicy;

 5. Lekcja – jedno spotkanie w ramach fizjoterapii w wodzie, w ramach Zajęć;

 6. Uczestnik – rodzic/opiekun, który zapisał się na Zajęcia wraz z dzieckiem;

 7. Panel Klienta – indywidualny panel umożliwiający zarządzanie Zajęciami:


   

 8. Sesja  –  praca wykonywana w określonym czasie, polegająca na fotografowaniu Uczestników, podczas jednej, wybranej Lekcji prowadzonej przez Organizatora. Fotografowanie przebiegać będzie pod i nad wodą.