ZAPISZ SIĘ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

III. DANE ZBIERANE O UŻYTKOWNIKACH W SERWISIE, W TYM DANE OSOBOWE , SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA, UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Odwiedzając Stronę, dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

 

3.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis https://webwavecms.com , są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe)/  liczba odwiedzin, dane urządzenia/ język przeglądarki,/ typ systemu operacyjnego. 

 • 3.1.1. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2.5. korzystając z rozwiązania  zewnętrznego dostawcy https://webwavecms.com . Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności FLOW znajduje się tutaj:(należy  wpisać link po publikacji).

 • 3.1.2. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas jednego roku kalendarzowego jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Stroną, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną.

3.2.  Dane gromadzone przez Stronę to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 

 • 3.2.1.  Strona umożliwia kontakt za pomocą formularza kontaktowego oraz poczty e-mail na biuro@niemowleplywanie.pl Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e – mail. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu sporządzenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

 • 3.2.2. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://niemowleplywanie.pl/, lub na adres e-mail: biuro@niemowleplywanie.pl, lub wysłanie listu poleconego na adres:  ul. Fabryczna 7/22, 31-553 Kraków

IV. PLIKI COOKIES I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA

4.1. Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 2.1.5.

 

4.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

 

4.3 Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. 

 

4.4. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Strony ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania ze Strony.

 

4.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazanai przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

V. ZABEZPIECZENIA

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.). Strona wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Stronie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL. 

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie, wyświetlającym się na stronie głównej Strony.

VII. KONTAKT Z PRZEDSIĘBIORCĄ, ADMINISTRATOREM I ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@niemowleplywanie.pl lub przez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej. Zapewniamy, że każde zgłoszenie rozpatrzone i zostanie udzieloną na nie odpowiedź na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

II. CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA COOKIES

2.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie https://niemowleplywanie.pl/; zwanych dalej: „Stroną”; Administratorem danych osobowych jest Ewelina Wojewodzic FLOW. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są
w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług w celach: 

 

 • 2.1.1. kontaktu z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli  zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu);

 • 2.1.2. archiwizacji korespondencji w taki sposób, by moc wykazać́ jej przebieg
  w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • 2.1.3. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

 • 2.1.4. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na usługi znajdujące się 
  w asortymencie Strony w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia;

 • 2.1.5. statystycznym, badawczym;

 • 2.1.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.

 

2.2. Informujemy, że na Stronie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszej Strony nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę jest standardem. Dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Stronę w celu gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

 

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

MAGDA - 519 475 255

MARTA -  516 760 609

Rekomendacje: